ALGEMENE VOORWAARDEN TENNIS.WB (K.v.K. Breda 20092356)
(De vennootschap onder firma Tennisopleiding Top Shot v.o.f. mede handelende onder de naam “Tennis.wb”, gevestigd te Oudenbosch, gemeente Halderberge aan de Wielerbaan 19 aldaar) 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1.1.   Tennis.wb biedt tennistrainingen en tennislessen aan op prestatief en recreatief niveau. Daarnaast geeft Tennis.wb adviezen met betrekking tot de verenigingsorganisatie.
1.2.   In deze algemene voorwaarden worden onder “de deelnemers” verstaan:
1.2.1.  zij die via de bij de Tennis.wb aangesloten verenigingen te kennen hebben gegeven gebruik te (willen) maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van Tennis.wb:
1.2.2.  zij die rechtstreeks aan Tennis.wb te kennen hebben gegeven gebruik te (willen) maken van de tranings- en/of lesmogelijkheden van Tennis.wb.
1.2.3.  de verenigingen die aan Tennis.wb te kennen hebben gegeven gebruik te (willen) maken van de tranings- en/of lesmogelijkheden danwel adviezen op het gebied van verenigingsorganisatie.
1.3    Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en onderhandelingen als ook op alle overeenkomsten tussen Tennis.wb en haar deelnemers, voorzover daarbij door de deelnemers gebruik kan worden gemaakt van de door Tennis.wb aangeboden trainings- en/of lesmogelijkheden en/of adviezen met betrekking tot de verenigingsorganisatie.
1.4    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tennis.wb, voor de uitvoering waarvan door Tennis.wb derden dienen te worden betrokken.
1.5    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Tennis.wb en haar directie.
1.6    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij/deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.7    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Tennis.wb en de Wederpartij/deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.8    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.9    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.10  Indien Tennis.wb niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Tennis.wb in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.11  Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien door partijen schriftelijk overeengekomen.
 
2. Tennistrainingen en –lessen 
2.1.   De deelnemers verkrijgen het recht gebruik te maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van Tennis.wb door de betaling van het lesgeld.
2.2.   Elke aanmelding geschiedt schriftelijk. Door retournering van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2.3.   Tennis.wb zal, indien sprake is van groepslessen en/of trainingen voor zo veel mogelijk rekening houden met de individuele wensen en voorkeuren van de deelnemers met betrekking tot de indeling der groepen en de gewenste dag en het tijdstip van aanvang van de tennistraining of –les. Aan de inschrijving kunnen echter geen rechten worden ontleend. Mocht Tennis.wb niet de lessen kunnen bieden waarvoor is ingeschreven dan is Tennis.wb gehouden dit met de deelnemer te overleggen. Mochten Tennis.wb en de deelnemer geen overeenstemming bereiken dan wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. 
2.4.   De tennistrainingen en –lessen worden aangegaan voor een bepaalde periode zoals overeengekomen op het inschrijfformulier. Tussentijdse opzegging of beëindiging door de deelnemer is niet mogelijk tenzij met Tennis.wb overeengekomen.
2.5.   Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden moeten worden afgebroken komen te vervallen.
2.6.   Het trainings- en/of lesgeld is te allen tijde verschuldigd, nadat partijen een overeenkomst hebben gesloten, ook indien door de deelnemers geen gebruik wordt, of door bijvoorbeeld een blessure kan worden gemaakt van de trainings- en/of lesmogelijkheden.
2.7.   Tennis.wb behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, de deelnemers de toegang aan de trainingen en/of lessen te ontzeggen.
 
3. Huishoudelijke regels 
3.1.   De deelnemers verklaren zich te onderwerpen aan de door Tennis.wb met betrekking tot de trainings- en/of lesmogelijkheden opgestelde regels. De deelnemers verklaren zich tevens te onderwerpen aan door derden, van wiens
(baan-) faciliteiten Tennis.wb gebruik maakt, opgestelde regels. Deze regels te zullen eerbiedigen en na te zullen leven.
3.2.   Wanneer de deelnemers zich niet houden aan de reglementen en/of regels dan heeft Tennis.wb het recht de deelnemers de toegang tot de trainingen en/of lessen te ontzeggen en de overeengekomen periode van trainingen en/of les (vooraf) te beëindigen.
 
4. Betalingen
4.1.   Tennis.wb behoudt zich het recht voor om de trainings- en/of lesgelden tussentijds te verhogen wanneer de economische ontwikkelingen, gewijzigde levensstandaard of belastingen daartoe aanleiding geven.
4.2.   Betalingen geschieden contant, per bankoverschrijving of automatische incasso.
4.3.   Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van Tennis.wb danwel op een door Tennis.wb aan te wijzen bank- of girorekening. Alle kosten in verband met de betalingen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de deelnemers.
4.4.   Indien door de deelnemers een machtiging voor automatische incasso is verleend, wordt het trainings- en/of lesgeld (rond de zesentwintigste van de maand) voorafgaande aan de nieuwe maand afgeschreven, tenzij partijen zijn overeengekomen dat het gehele lesgeld voorafgaande aan de te volgen trainings- en / of lesmogelijkheden danwel adviezen betaald dient te zijn. Het lesgeld wordt vervangen door een overeengekomen vergoeding.
4.5.   Indien door de deelnemers contant wordt betaald dan dient deze betaling voor de eerste van de nieuwe maand te zijn voldaan.
4.6.   Restitutie van betaling van trainings- en/of lesgeld is nimmer mogelijk. 
 
Niet tijdige betaling
4.7.   Bij niet tijdige betaling zijn de deelnemers, onverminderd het onderstaande, terzake administratiekosten een bedrag van
€ 7,50 verschuldigd voor elke verzonden herinneringsnota.
4.8.   Bij niet tijdige betaling zijn de deelnemers van rechtswege in verzuim en zijn deze, zonder ingebrekestelling gehouden tot vergoeding van een vertragingsrente. Deze vertragingsrente bedraagt de wettelijke rente verhoogd met 3% over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum. Een gedeelte van de maand geldt daarbij als gehele maand.
4.9.   Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Tennis.wb echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de deelnemer worden verhaald. De deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
4.10. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de oudste openstaande bedragen.
4.11. Tennis.wb kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij/deelnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tennis.wb kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.12. Tennis.wb behoudt zich het recht voor om de deelnemers de toegang tot de trainingen en/of lessen te ontzeggen totdat de achterstand in het trainings- en/of lesgeld volledig is voldaan.
4.13. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

 5. Aansprakelijkheid
5.1.   Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de (baan-)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. Door de Tennis.wb wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Tennis.wb is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. Tennis.wb is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten.
5.2.   De deelnemers verklaren hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie tegen Tennis.wb wegens vergoeding van kosten, schaden en interessen, als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen ten gevolge van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de baanfaciliteiten, of het in ongerede geraken van kleding en voorwerpen.
5.3.   Tennis.wb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tennis.wb is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5.4.   Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van Tennis.wb, vermeerderd met het eigen risico.
5.5.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tennis.wb of haar leidinggevende ondergeschikten. 
 
6. Overmacht
6.1.   Tennis.wb is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tennis.wb geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tennis.wb niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tennis.wb heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tennis.wb zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3.   Ingeval van overmacht kan Tennis.wb hetzij de lessen opschorten hetzij de lessen annuleren. In dat geval zal er geen verplichting zijn aan de zijde van Tennis.wb tot vergoeding van schade.
6.4.   Indien Tennis.wb ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tennis.wb gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
7. Recht
7.1.   Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
7.2.   Behoudens het hieronder onder 7.3 bepaalde en in het geval van een kort geding of andere spoedeisende procedure, zullen alle geschillen die mochten ontstaan uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Breda, tenzij Tennis.wb de voorkeur geeft aan de rechter van de domicilie van de deelnemers.
7.3.   Ingeval van een geschil wat, volgens de regels van Nederlands burgerlijk procesrecht, behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal dit geschil uitsluitend door de bevoegde kantonrechter worden beslecht.
 
8. Vindplaats en wijziging voorwaarden
8.1.   Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland te Breda.
8.2.   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Tennis.wb.
8.3.   De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.